پژوهشکده مکانیک

پژوهشکده مکانیک
آدرس :شیراز، بلوار سرداران شهید، خیابان فال اسیری غربی، پژوهشکده مکانیک، صندوق پستی: ۴۱۴ - ۷۱۵۵۵
نمابر: 07137203240