پژوهشکده سامانه های ماهواره

پژوهشکده سامانه های ماهواره
آدرس :تهران،خیابان سعادت آباد، خیابان شهیدهادی میرحسینی (چهاردهم)، شماره ۷۴ ، کد پستی: ۱۹۹۷۹۹۴۳۱۳
نمابر: ۲۲۰۹۳۴۴۱