آگهی مناقصه واگذاری امورخدمات حفاظت فیزیکی پژوهشگاه و پژوهشکده‌های تابعه

آگهی مناقصه واگذاری امورخدمات حفاظت فیزیکی پژوهشگاه و پژوهشکده‌های تابعه