آگهی مناقصه واگذاری امور تعمیر، نگهداری و راهبری تاسیسات

آگهی مناقصه واگذاری امور تعمیر، نگهداری و راهبری تاسیسات