دستاورد‏ پژوهشگاه فضایی ایران در زمینه اثرات تنش پسماند جوشی بر رشد ترک آلیاژ تیتانیوم- آذر ماه ۱۳۹۸

دستاورد‏ پژوهشگاه فضایی ایران در زمینه اثرات تنش پسماند جوشی بر رشد ترک آلیاژ تیتانیوم- آذر ماه ۱۳۹۸