دستاورد‏ طرح پژوهشی در مورد طراحی اولیه شیر Latch در کلاس فضایی با پردیس دانشکده‏‌های فنی دانشگاه تهران- دی ماه ۱۳۹۸

 دستاورد‏ طرح پژوهشی در مورد طراحی اولیه شیر Latch در کلاس فضایی با پردیس دانشکده‏‌های فنی دانشگاه تهران- دی ماه ۱۳۹۸