انتشار مقاله ISI مشترک پژوهشگران پژوهشگاه فضایی ایران و دانشگاه صنعتی شیراز- ۷ شهریور ۱۳۹۷

انتشار مقاله ISI مشترک پژوهشگران پژوهشگاه فضایی ایران و دانشگاه صنعتی شیراز- ۷ شهریور ۱۳۹۷