انتشار مقاله ISI مشترک پژوهشگران پژوهشگاه فضایی ایران و دانشگاه صنعتی امیرکبیر- ۲۳ شهریور ماه ۱۳۹۷

انتشار مقاله ISI مشترک پژوهشگران پژوهشگاه فضایی ایران و دانشگاه صنعتی امیرکبیر- ۲۳ شهریور ماه ۱۳۹۷