انتشار مقاله علمی پژوهشی از دستاورد طرح پژوهشی مشترک پژوهشگاه فضایی ایران با دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی در حوزه بهینه‎سازی سامانه آنتن‏های هواشناسی رادیوسوند- زمستان ۱۳۹۵

انتشار مقاله علمی پژوهشی از دستاورد طرح پژوهشی مشترک پژوهشگاه فضایی ایران با دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی در حوزه بهینه‎سازی سامانه آنتن‏های هواشناسی رادیوسوند- زمستان ۱۳۹۵