انتشار دستاورد پژوهشی پژوهشگاه فضایی ایران در نشریه Frequenz- ۱۳۹۷

انتشار دستاورد پژوهشی پژوهشگاه فضایی ایران در نشریه Frequenz- ۱۳۹۷