انتشار دستاورد پژوهشی پژوهشگاه فضایی ایران در نشریه Physica B: Condensed Matter- ۱۹ شهریور ۱۳۹۷

انتشار دستاورد پژوهشی پژوهشگاه فضایی ایران در نشریه Physica B: Condensed Matter- ۱۹ شهریور ۱۳۹۷