انتشار دستاورد طرح پژوهشی پژوهشگاه فضایی ایران در حوزه سنتز آرایه‌های خطی و صفحه‌ای آنتن- ۲۲ اسفند ماه ۱۳۹۷

انتشار دستاورد طرح پژوهشی پژوهشگاه فضایی ایران در حوزه سنتز آرایه‌های خطی و صفحه‌ای آنتن- ۲۲ اسفند ماه ۱۳۹۷