اختتام طرح پژوهشی دانشگاهی مشترک پژوهشگاه فضایی ایران با دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران

اختتام طرح پژوهشی دانشگاهی مشترک پژوهشگاه فضایی ایران با دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران