اختتام طرح پژوهشی دانشگاهی مشترک پژوهشگاه فضایی ایران با دانشگاه صنعتی اصفهان

اختتام طرح پژوهشی دانشگاهی مشترک پژوهشگاه فضایی ایران با دانشگاه صنعتی اصفهان