چاقوی حرارتی

چاقوی حرارتی
کد: PRD-TAB-THR-013
نوع: Product