میز مونتاژ و تست ماهواره با گشتاور و دقت بالا

میز مونتاژ و تست ماهواره با گشتاور و دقت بالا
کد: PRD-ESF-MAE-012
نوع: Product