مکانیزم بازکننده پنل‌های خورشیدی

مکانیزم بازکننده پنل‌های خورشیدی
کد: PRD-TAB-THR-012
نوع: Product