شناسایی پرتوهای نوری مواد با استفاده از مادون قرمز (FTIR)

شناسایی پرتوهای نوری مواد با استفاده از مادون قرمز (FTIR)
کد: LAS-TEH-STRI-020
نوع: Laboratory Services