روشن تیره

مرجع متخصصان فضایی ایران


ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻟﺰوم ﺗﺨﺼﺺﮔﺮاﯾﯽ و داﻧﺶﭘﺮوری در ﺣﻮزه ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﺎوری ﻓﻀﺎﯾﯽ، ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﻓﻀﺎﯾﯽ اﯾﺮان در ﻧﻈﺮ دارد، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺴﻬﯿﻞ ﺗﻌﺎﻣﻼت، ﺑﻪ اﺷﺘﺮاکﮔﺬاری اﯾﺪهﻫﺎ، ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ﮐﺎری، ﻫﻤﮑﺎری در اﺟﺮای ﭘﺮوژهﻫﺎ و ﻃﺮحﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ، ﺑﺮﮔﺰاری روﯾﺪادﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ، ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی ﺣﺪاﮐﺜﺮی از ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎ و ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ ﻋﻠﻤﯽ و ﺗﺨﺼﺼﯽ اﺳﺎﺗﯿﺪ، ﻧﺨﺒﮕﺎن، داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن، ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن و ﻣﺸﺎوران ﺑﺨﺶ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﮐﺸﻮر، اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺑﺎﻧﮏ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ "ﻣﺮﺟﻊ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﻓﻀﺎﯾﯽ اﯾﺮان" ﻧﻤﺎﯾﺪ. 

مرجع-متخصصان-فضایی-(1).jpg

دریافت پوستر در ابعاد اصلی (pdf)

ویژگی خاص متقاضی:


وضعیت نظام وظیفه:

قبلا بخشی از آن را...


برگه اعزام:

توجه: در صورت انجام مراحل پذیرش، ارائه تصویر برگه اعزام حداقل 60 روز قبل از اعزام به اداره کل امور اداری و منابع انسانی پژوهشگاه فضایی ایران الزامی است
کسر خدمت:

وضعیت و سوابق تحصیلی، آموزشی و کاری

سوابق تحصیلی جدید

دوره های آموزشی (تخصصی و یا کارآموزی) جدید

سوابق و تجربه کاری جدید

ماموریت ها و مسافرت های داخل و خارج از کشور جدید

میزان آشنایی با زبان های خارجی

نوشتن:


خواندن:


صحبت کردن:


آپلود اسکن مدارک (هر فایل حداکثر 5 مگابایت)
کد امنیتی را وارد کنید:
 Security code