روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 172

پژوهشگاه فضایی ایران برگزار می‌کند: رویداد خدمات نوین بر پایه ناوبری و ارتباطات ماهواره‌ای

رویداد داخلی
پژوهشگاه فضایی ایران برگزار می‌کند: رویداد خدمات نوین بر پایه ناوبری و ارتباطات ماهواره‌ای
1400/12/08
19:45:28