روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 288

مسابقه طراحی و توسعه الگوریتم استخراج خودکار مرز مزارع کشاورزی از تصاویر ماهواره‌ای با قدرت تفکیک مکانی بالا (Google Earth) برگزار می‌شود

رویداد داخلی
مسابقه طراحی و توسعه الگوریتم استخراج خودکار مرز مزارع کشاورزی از تصاویر ماهواره‌ای با قدرت تفکیک مکانی بالا (Google Earth) برگزار می‌شود
1400/10/26
12:32:58