فراخوان اولین دوره شناسایی و حمایت از طرح‌ها، ایده‌ها و تجربیات بانوان فعال در حوزه کسب و کارهای نوپای بخش فضایی کشور

رویداد داخلی
فراخوان اولین دوره شناسایی و حمایت از طرح‌ها، ایده‌ها و تجربیات بانوان فعال در حوزه کسب و کارهای نوپای بخش فضایی کشور
1399/11/22
20:47:25