چکیده‌نامه دومین رویداد تخصصی زنان در صنعت فضایی ایران

خبر داخلی
چکیده‌نامه دومین رویداد تخصصی زنان در صنعت فضایی ایران
1400/04/09
21:57:25