روشن تیره

خبرنامه داخلی

بازدید روز صفحه: 0 بازدید صفحه: 1464
خبرنامه داخلی، بهار ۱۴۰۱

خبرنامه داخلی، بهار ۱۴۰۱

شانزدهمین شماره از خبرنامه داخلی پژوهشگاه فضایی ایران، اخبار فصل بهار ۱۴۰۱ را دربر می‌گیرد.

خبرنامه داخلی، زمستان ۱۴۰۰

خبرنامه داخلی، زمستان ۱۴۰۰

پانزدهمین شماره از خبرنامه داخلی پژوهشگاه فضایی ایران، اخبار فصل زمستان ۱۴۰۰ را دربر می‌گیرد.

خبرنامه داخلی، پاییز ۱۴۰۰

خبرنامه داخلی، پاییز ۱۴۰۰

چهاردهمین شماره از خبرنامه داخلی پژوهشگاه فضایی ایران، اخبار فصل پاییز ۱۴۰۰ را دربر می‌گیرد.

خبرنامه داخلی، تابستان ۱۴۰۰

خبرنامه داخلی، تابستان ۱۴۰۰

سیزدهمین شماره از خبرنامه داخلی پژوهشگاه فضایی ایران، اخبار فصل تابستان ۱۴۰۰ را دربر می‌گیرد.

خبرنامه داخلی، بهار ۱۴۰۰

خبرنامه داخلی، بهار ۱۴۰۰

دوازدهمین شماره از خبرنامه داخلی پژوهشگاه فضایی ایران، اخبار فصل بهار ۱۴۰۰ را دربر می‌گیرد.

چکیده‌نامه دومین رویداد تخصصی زنان در صنعت فضایی ایران

چکیده‌نامه دومین رویداد تخصصی زنان در صنعت فضایی ایران

دومین رویداد تخصصی زنان در صنعت فضایی ایران در تاریخ بیست و هفتم و بیست و هشتم بهمن سال ۱۳۹۹، با شعار "زنان سرزمین‌مان را باور کنیم" در پژوهشگاه فضایی ایران...

چکیده‌نامه نخستین رویداد تخصصی زنان در صنعت فضایی ایران

چکیده‌نامه نخستین رویداد تخصصی زنان در صنعت فضایی ایران

اوﻟﯿﻦ روﯾﺪاد ﺗﺨﺼﺼﻰ زﻧﺎن در ﺻﻨﻌﺖ ﻓﻀﺎﯾﻰ اﯾﺮان ﺑﺎ ﺷﻌﺎر «زﻧﺎن ﺳﺮزﻣﯿن‌مان را ﺑﺎور ﮐﻨﯿﻢ» در ﺑﯿﺴﺖ و ﻫﻔﺘﻢ ﺑﻬﻤﻦ ﺳﺎل ۹۸ در ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﻓﻀﺎﯾﻰ اﯾﺮان ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.  

 خبرنامه داخلی، پاییز ۱۳۹۹

خبرنامه داخلی، پاییز ۱۳۹۹

دهمین شماره از خبرنامه داخلی پژوهشگاه فضایی ایران، اخبار فصل پاییز را دربر می‌گیرد.

 زمستان ۱۳۹۹

زمستان ۱۳۹۹

یازدهمین شماره از خبرنامه داخلی پژوهشگاه فضایی ایران، اخبار فصل زمستان را دربر می‌گیرد.

نسخه الکترونیکی ویژه نامه هفته جهانی فضا ۲۰۲۰: ماهواره‌ها زندگی را بهتر می‌کنند

نسخه الکترونیکی ویژه نامه هفته جهانی فضا ۲۰۲۰: ماهواره‌ها زندگی را بهتر می‌کنند

از روز جمعه ۱۲ مهر سال ۱۳۳۶ که اولین ماهواره ساخت بشر در مدار زمین قرار گرفت، تاثیر فناوری فضایی بر زندگی بشر آغاز شد و این اثرگذاری تا جایی پیش رفته است که اکنون پس از گذشت...

  خبرنامه داخلی، تابستان ۱۳۹۹

خبرنامه داخلی، تابستان ۱۳۹۹

خبرنامه حاضر که نهمین شماره خبرنامه داخلی پژوهشگاه فضایی ایران و ویژه فصل تابستان است، اخبار مهمی را در بر می گیرد.

 خبرنامه داخلی، زمستان ۱۳۹۸

خبرنامه داخلی، زمستان ۱۳۹۸

هفتمین شماره خبرنامه داخلی پژوهشگاه فضایی ایران، اخبار فصل زمستان پژوهشگاه فضایی ایران را دربر می‌گیرد.