راه اندازی ساختمان پژوهشگاه فضایی در منطقه نوآوری شریف تا پایان شهریورماه

خبر
راه اندازی ساختمان پژوهشگاه فضایی در منطقه نوآوری شریف تا پایان شهریورماه
1398/04/23
11:48:38