پرتاب سه ماهواره اروپا برای بررسی میدان مغناطیسی زمین

خبر
پرتاب سه ماهواره اروپا برای بررسی میدان مغناطیسی زمین
1392/09/02
00:00:00