نخستین ماهواره تجاری «اسپیس ایکس» به فضا پرتاب شد

خبر
نخستین ماهواره تجاری «اسپیس ایکس» به فضا پرتاب شد
1392/09/16
00:00:00