سرخوردگی دانشمندان ناسا از وجود حیات در مریخ با شکست «کنجکاوی»

خبر
سرخوردگی دانشمندان ناسا از وجود حیات در مریخ با شکست «کنجکاوی»
1392/06/31
00:00:00