آمریکا یک ماهواره مخابراتی به فضا پرتاب کرد

خبر
آمریکا یک ماهواره مخابراتی به فضا پرتاب کرد
1392/09/16
00:00:00