همزمان با هفته جهانی فضا صورت می‌گیرد: بررسی نقش فضا در اتحاد جهانی

خبر فضایی
همزمان با هفته جهانی فضا صورت می‌گیرد: بررسی نقش فضا در اتحاد جهانی
1397/04/31
18:56:15