رئیس سازمان فضایی ایران: ایستگاه فضایی ثابت در سلماس ایجاد می شود

خبر فضایی
رئیس سازمان فضایی ایران: ایستگاه فضایی ثابت در سلماس ایجاد می شود
1398/04/23
09:58:03