گزارش ارزیابی خسارات ناشی از سیل در استان گلستان ارائه شد

خبر داخلی
گزارش ارزیابی خسارات ناشی از سیل در استان گلستان ارائه شد
1398/05/14
16:24:09