نشست مشترک پژوهشگاه فضایی و سازمان فضایی ایران برای بررسی روند پیشرفت پروژه‌های کلیدی فضایی برگزار شد

خبر داخلی
نشست مشترک پژوهشگاه فضایی و سازمان فضایی ایران برای بررسی روند پیشرفت پروژه‌های کلیدی فضایی برگزار شد
1398/05/14
20:17:33