روشن تیره
بازدید روز صفحه: 1بازدید صفحه: 108

ماهواره خیام، گامی مهم برای تامین داده‌های ماهواره ای و توسعه کاربردهای صنعت فضایی در کشور

خبر داخلی
ماهواره خیام، گامی مهم برای تامین داده‌های ماهواره ای و توسعه کاربردهای صنعت فضایی در کشور
1401/05/12
19:30:19