كاركنان پژوهشگاه فضایی ایران با اهدای خون، اين روز ملی را گرامی داشتند

خبر داخلی
كاركنان پژوهشگاه فضایی ایران با اهدای خون، اين روز ملی را گرامی داشتند
1398/05/09
12:03:52