دستاوردهای فضایی کشور در مدیریت بحران در اجلاس بین المللی کوپوس ارائه شد

خبر داخلی
دستاوردهای فضایی کشور در مدیریت بحران در اجلاس بین المللی کوپوس ارائه شد
1398/11/26
17:58:21