برگزاری جلسه ارائه گزارش مشارکت در پروژه برآورد خسارات سیل بین شرکت استارتاپ کشتیار و پژوهشگاه فضایی ایران

خبر داخلی
برگزاری جلسه ارائه گزارش مشارکت در پروژه برآورد خسارات سیل بین شرکت استارتاپ کشتیار و پژوهشگاه فضایی ایران
1398/05/14
17:40:18