با تقدیر از بانوان پژوهشگر و فناور در حوزه فضایی، نخستین رویداد تخصصی زنان در صنعت فضایی ایران به کار خود پایان داد

خبر داخلی
با تقدیر از بانوان پژوهشگر و فناور در حوزه فضایی، نخستین رویداد تخصصی زنان در صنعت فضایی ایران به کار خود پایان داد
1398/11/28
19:13:28