بانوان متخصص پژوهشگاه فضایی ایران نقش مهمی در انجام پروژه‌ها و تحقق اهداف بخش فضایی دارند

خبر داخلی
بانوان متخصص پژوهشگاه فضایی ایران نقش مهمی در انجام پروژه‌ها و تحقق اهداف بخش فضایی دارند
1398/05/10
11:47:47