بازدید دکتر صمیمی از روند اجرای پروژه‌های پژوهشکده سامانه‌های ماهواره

خبر داخلی
بازدید دکتر صمیمی از روند اجرای پروژه‌های پژوهشکده سامانه‌های ماهواره
1400/01/16
10:45:11