اولین دوره تقدیر از کارمندان نمونه در پژوهشگاه فضایی ایران برگزار شد

خبر داخلی
اولین دوره تقدیر از کارمندان نمونه در پژوهشگاه فضایی ایران برگزار شد
1400/03/18
09:44:18