انجام موفق تست‌های نمونه مهندسی سامانه پیشرانش ماهواره ناهید۲

خبر داخلی
انجام موفق تست‌های نمونه مهندسی سامانه پیشرانش ماهواره ناهید۲
1398/10/28
16:23:44