اعتماد به جوانان و سپردن کارهای بزرگ به آنان نقطه قوت پژوهشگاه فضایی ایران است

خبر داخلی
اعتماد به جوانان و سپردن کارهای بزرگ به آنان نقطه قوت پژوهشگاه فضایی ایران است
1399/02/22
17:49:04