استفاده از اولین محموله تشعشعی ساخت پژوهشگاه فضایی ایران در ماهواره ناهید ۲

خبر داخلی
استفاده از اولین محموله تشعشعی ساخت پژوهشگاه فضایی ایران در ماهواره ناهید ۲
1399/05/21
16:56:44