آزمون خلاء حرارت سیستم پیشرانش ماهواره پارس۱ با موفقیت انجام شد

خبر داخلی
آزمون خلاء حرارت سیستم پیشرانش ماهواره پارس۱ با موفقیت انجام شد
1398/05/05
14:10:36