استقرار ایستگاه مداری جدید روسیه تا پنج سال آینده

خبر بین الملل
استقرار ایستگاه مداری جدید روسیه تا پنج سال آینده
1400/06/23
10:36:38