پژوهشکده‌ها

پژوهشگاه فضایی ایران، در مجموع دارای ۵ پژوهشکده شامل دو پژوهشکده سیستمی به نام سامانه‌های ماهواره و سامانه‌های حمل و نقل فضایی در تهران، سه پژوهشکده با عناوین رانشگرهای فضایی، مکانیک و مواد و انرژی به ترتیب در تبریز، شیراز و اصفهان و یک مرکز تحقیقاتی در تهران است .