سلام و درود خدا برحسین بن علی

  سلام و درود خدا برحسین بن علی
  بر او که سعادت شهادت را بر ملالت زندگی با ظالم برگزید؛
  و سلام و درود خدا  
  بر او در لحظه ای که بر شهادت خود و نزدیکترین اصحاب و یارانش در راه حق صبوری نمود؛
  و سلام  و درود خدا
  بر او که آسمان در سوگش چهل صبح اشکبار بود؛
  سلام و درود خدا برحسین بن علی

  و سلام  و درود خدا
  براو که فرشتگان عرش الهی تا روز قیامت برمزار او گریانند؛
  و سلام  و درود خدا
  بر او که نفـَس گریه کننده بر او تسبیح است؛
  و سلام  و درود خدا
  بر او و بر تمام کسانی که خون خود را در راه او بذل نموند
  و سلام  و درود خدا و ما
  بر او و بر فرزندان صالحش و یاران با وفایش تا روزی که دنیا باقی است.

  اخبار داخلی

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

  اخبار و رویدادهای فضایی

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6