اعضای هیات اجرایی جذب هیات علمی پژوهشگاه فضایی ایران منصوب شدند

    طی احکام جداگانه‌ای از سوی دکتر مجتبی شریعتی نیاسر دبیر هیات مرکزی جذب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعضای هیات جذب هیات علمی پژوهشگاه فضایی ایران منصوب شدند. اعضای هیات اجرایی جذب هیات علمی پژوهشگاه فضایی ایران منصوب شدند


    به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه فضایی ایران، بنا بر این احکام، پنج  تن از اعضای هیات علمی پژوهشگاه فضایی ایران شامل دکتر سعید شاخصی، دکتر رحیم اقرء، دکتر حامد صالحی، دکتر مسعود خوش‌سیما و دکتر سعید اصغری به عنوان اعضای جذب هیات علمی پژوهشگاه منصوب شدند.


    بنا بر این گزارش، این اعضاء در اجرای مصوبه ۶۰۸ شورای عالی انقلاب فرهنگی و تصویب هیات عالی جذب اعضای هیات علمی منصوب شده‌اند.


    خاطرنشان می‌سازد هیات اجرایی جذب هیاتی است که در چارچوب ضوابط و مقررات تعیین شده از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی، به صورت مشترک یا مستقل در پژوهشگاه تشکیل و متکفل اعمال وظایف و اختیارات محول در خصوص اعضای هیات علمی پژوهشگاه است.