شهاب سنگی که با خورشید خودکشی می‌کند

    ناسا و آژانس فضایی اروپا شهاب سنگی را شناسایی کرده اند که با رفتن به سمت خورشید در حال خودکشی کردن است. شهاب سنگی که با خورشید خودکشی می‌کند


    به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان ناسا و آژانس فضایی اروپا به تازگی شهاب سنگی را شناسایی کرده اند که با سرعت یک میلیون و ۳۰۰ هزار مایل بر ساعت در حال نزدیک شدن به خورشید است. این پدیده را «خودکشی شهاب سنگ» نامیده اند.

    این شهاب سنگبا همکاری دو قطب فضایی جهان دررصد خانه «سولار اند هلیواسفیریک» شناسایی شده است. شهاب سنگ رصد شده متعلق به خانواده شهاب سنگ هایKreutz است که با داشتن مدارهای بیضی شکل با سرعت زیادی به سمت خورشید در حال حرکت هستند.

    محققان بر این باور هستند که این نوع از شهاب سنگ ها به آن دسته از شهاب سنگ هایی تعلق دارند که قرن ها پیش منفجر شده و به تکه های مختلفی تقسیم شده اند.

    گفته می شوداین شهاب سنگ در داخل خورشید قرار نمی گیرداما به دلیل نزدیک شدن به آنوحرارت بالای خورشید، ذوب می شود.